marchnata a digwyddiadau

Mae marchnata a chyfathrebu yn mynd law yn llaw. Beth bynnag fo'ch anghenion - cynnal ymgyrch i godi ymwybyddiaeth, adeiladu proffil eich brand neu lansio cynnyrch neu wasanaeth newydd, gall mela eich helpu i gyfathrebu eich neges yn glir i'ch cynulleidfa darged.

rheoli digwyddiadau

Weithiau gall cynnal digwyddiad fel derbyniad, seminar, neu gynhadledd fod y ffordd orau i ymgysylltu'n llawn gyda'ch cynulleidfaoedd.

Mae mela wedi bod yn gyfrifol am gefnogi pob math o ddigwyddiadau - o lansiadau bychain i wobrau, cynadleddau a digwyddiadau darlledu mawr.

O ddewis lleoliadau, llunio rhestrau o westeion, awgrymu themâu a syniadau, sicrhau siaradwyr a chynulleidfaoedd, ysgrifennu sgriptiau, trefnu cysylltiadau cyfryngau a chyhoeddusrwydd - mae gennym y profiad a'r cysylltiadau i gynhyrchu unrhyw ddigwyddiad o'r egin syniad i'r diweddglo. A byddwn yn gwneud yn siŵr ei fod yn ddigwyddiad gwerth sôn amdano.

ysgrifennu copi

Mae mela yn cynnig gwasanaeth ysgrifennu copi cynhwysfawr ar gyfer pob math o lwyfannau marchnata a chyfathrebu - ar lein ac ar bapur. Yn gopi gwefan, gylchlythyr, pamffled neu hysbyseb, gallwn weithio gyda chi i ganfod a sefydlu llais, negeseuon allweddol a thema'r cynnwys i sicrhau ein bod yn cyflwyno eich busnes neu sefydliad yn y ffordd orau posib. Wrth gwrs, mae golygu, prawf-ddarllen a pherffeithio manylion y copi i gyd yn rhan o'r broses.

strategaeth marchnata

Mae marchnata yn ymgorffori llawer o wahanol ddisgyblaethau - gall mela weithio gyda chi i ddatblygu strategaeth marchnata bwrpasol sy'n gwneud y mwyaf o'r offer sydd ar gael er mwyn canolbwyntio'n llwyr ar gyflawni targedau eich busnes neu sefydliad.

Mae targedau pob cleient yn wahanol ac felly byddwn yn datblygu strategaeth farchnata sydd yn hollol unigryw i chi.

rheoli gwefannau

Eich gwefan yw eich ffenest siop i'r byd - p'un ai'n fusnes sy'n gwerthu cynnyrch neu'n sefydliad sy'n ceisio marchnata neges allweddol.

Dyma'r man galw cyntaf ar gyfer cwsmeriaid posib a rhanddeiliaid felly mae angen tynnu eu sylw ac ymgysylltu â nhw yn syth.

Gan sianelu'r gorau ymhlith yr offer cyfathrebu a chyfryngau cymdeithasol diweddaraf i'ch gwefan, bydd mela yn sicrhau bod eich presenoldeb ar y we yn gryf, yn ffres, yn ddiddorol ac yn ddeniadol. Gan ddefnyddio systemau dadansoddi diweddaraf, gallwn asesu perfformiad eich safle a rhoi cyngor ar sut i wella eich presenoldeb ar-lein.

Gyda'n partneriaid, gallwn eich helpu i gynllunio, datblygu a chynnal gwefan newydd i chi neu'n hytrach gallwn helpu i ddiweddaru a chynnal eich un presennol trwy greu cynnwys cyffrous a diddorol ar ei gyfer.

marchnata e-bost

Gall marchnata e-bost fod yn werthfawr pan fod angen ymgysylltu yn uniongyrchol gyda chleientiaid neu gwsmeriaid. Ond, wrth i ni ymdopi a chymaint o wybodaeth o bob cyfeiriad, mae'n bwysicach nag erioed fod eich neges yn dal sylw'r darllenwr, yn gwneud argraff a'i ysbrydoli i weithredu - ac yn osgoi'r bin ailgylchu.

Gallwn reoli'r broses o'r dechrau i'r diwedd - eich helpu i ddatblygu a rheoli eich bas-data cleientiaid neu gwsmeriaid, cynllunio templedi e-bost a chreu copi deniadol i'w llenwi, rheoli'r broses o anfon a darparu ystadegau ar y nifer sy'n derbyn ac yn ymgysylltu.

cynhyrchu fideo a sain

Gyda blynyddoedd o brofiad ym myd teledu, radio ac mewn adrannau newyddion aml-gyfrwng, mae gan dîm mela ddealltwriaeth well na neb ar sut i ddefnyddio delweddau a sain i wneud argraff ar gynulleidfa. Offer cyfathrebu mewnol, cyflwyniadau ar gyfer digwyddiadau, deunydd ar gyfer gwefan, fideos corfforaethol - gallwn gynnig y cyfan.