cyfathrebu strategol

Mae creadigrwydd a strategaeth yn nodweddion annatod o gyfathrebu. Gwna mela ddefnydd effeithiol a chreadigol o’r holl lwyfannau cyfathrebu sydd ar gael i helpu chi a’ch sefydliad symud yn nes at eich nod. Yn fyr, mae gan mela galon greadigol sy’n meddwl yn strategol.

cyfathrebu mewnol

Beth bynnag yw eich busnes, fe ddylai cyfathrebu gyda staff a'u cynnwys yn y datblygiadau diweddaraf fod yn flaenoriaeth. Dim ond trwy rannu'r hyn sy'n mynd ymlaen gyda'ch timau ac ymgysylltu â nhw mae modd iddyn nhw weithio'n effeithlon ac yn gynhyrchiol gan addasu i unrhyw newidiadau sydd ar y gorwel.

Gallwn eich helpu i greu a chynnal ymdeimlad o gymuned ac undod ymysg eich staff gan gynnal gweithdai cyfathrebu ar gyfer timau rheoli, hyfforddi unigol, cynnal digwyddiadau mewnol yn ogystal â llunio cylchlythyrau mewnol neu gynhyrchu cynnwys ar gyfer eich mewnrwyd.

rheoli argyfwng

Yn ein byd cydgysylltiedig mae'n rhy hawdd i ddrama droi'n argyfwng drwy un neges Twitter.

Gyda'n cefndir mewn newyddiaduraeth a gwleidyddiaeth mae gan dîm mela ddealltwriaeth ddofn o reoli argyfwng - ac o'r camgymeriadau a wneir yn rhy aml gan nifer o fusnesau a sefydliadau wrth gael eu dal dan chwyddwydr y cyhoedd, y cyfryngau neu sylw gwleidyddol.

Nid helpu i ddelio â materion o bwys wrth iddynt godi mae mela yn unig - ein dull yw i gynllunio ymlaen llaw a gweithio'n galed i sicrhau eich bod yn barod ar gyfer beth bynnag a ddaw, gan gynghori ar sut i osgoi dramâu o'r fath ac atal argyfyngau. Ond pe bai'r gwaethaf yn digwydd, mae'n braf gwybod y byddwn yno i'ch harwain drwyddi a'ch cefnogi a helpu i leihau'r effaith tymor hir.

cefnogaeth gweithredol

Mae angen wyneb dynol ar bob busnes neu sefydliad. Ond gall fod yn straen i fod yn wyneb cyhoeddus mewn byd lle mae cyfryngau'n arglwyddiaethu pedair awr ar hugain y dydd - gyda chraffu o'r fath, mae'n hanfodol bod eich negeseuon yn rai cyson ac yn rhugl.

Gall mela eich helpu chi a'ch swyddogion gweithredol fod yn fwy hyderus wrth berfformio yn gyhoeddus - rydym yn cynnig cymorth gydag ysgrifennu areithiau, sgiliau siarad cyhoeddus a pharatoi cyflwyniadau.

Rydym hefyd yn helpu i fod yn fwy agored a chyfforddus gyda'r wasg a'r cyfryngau drwy eich paratoi ar gyfer cyfweliadau â’r cyfryngau a gallwn weithio gyda chi ymhellach i fod yn hyderus wrth gyflwyno negeseuon allweddol i randdeiliaid allweddol, y cyhoedd a'r cyfryngau.